Elektroninių paslaugų naudojimo sutartis ir taisyklės

Nr. BIMGates_2017.10.01_v0.01

1. Pagrindinės dokumente naudojamos sąvokos
1.1. BIMGates.lt – tai Internetinė e_paslaugų statybų ekonominio naudingumo ir įvairių skaičiavimų srityje teikimo Sistema, skirta visiems statybų rinkos ir susijusiems dalyviams susipažinti ir naudoti Sistemos žinių bazę, kaupti, analizuoti, apdoroti, kurti ir pateikti, įvairiomis formomis ir formatais BIM 5D sprendinius. Sistemoje galite atlikti įvairius ekonominio naudingumo, sąmatų, investicijų planavimo bei kitus skaičiavimus, integruoti Klientų turimas BIM modeliavimo, resursų valdymo ir įvairias kitas sistemas su BIMGates Sistemos duomenų bazės sprendimais ir spręsti kitus Klientų ir Naudotojų poreikius.
1.2. BIMGates – tai Internetinės e_paslaugų teikimo Sistemos prekinio ženklo pavadinimas, autorinės ir turtinės teisės priklauso sistemos kūrėjams pagal vidinį susitarimą ir yra saugoma įstatymų;
1.3. Sistema – internetinis informacinis tinklapis ir susieti paslaugų teikimo sistemos sprendimai prieinami adresu www.bimgates.lt, kurios naudojimosi tvarką nustato šios Naudojimo Taisyklės.
1.4. Turinys – Statybos ekonominės dalies skaičiavimams visuose statinio gyvavimo ciklo etapuose skirta normatyvinė, kainų, sukaupta ir apdorota įvairių realių projektų pagrindu statistinė ir kita ekonominiais skaičiavimais susijusi informacija patalpinta sistemoje.
1.5. ITIL – Siekiant didinti efektyvumą ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, Sistemos kūrimui ir paslaugų teikimui Sistemos kūrėjai naudoja įvarius gerosios praktikos pagrindais sukurtos ITK infrastruktūros valdymui ir paslaugų kūrimui skirtą ITIL (angl. IT Information Library) metodikos principus;
1.6. Naudotojas – registruotas ar neregistruotas sistemoje asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Sistema. Kiekvienas Klientas privalomai pirmiausia turi užsiregistruoti kaip Naudotojas. Užsiregistravus Naudotojui sukuriama Paskyra.
1.7. Klientas – Fizinis ar Juridinis asmuo pasirinkęs vienos ar kitos apimties Sistemos mokamas paslaugas, nurodęs savo finansinius rekvizitus ir įsipareigojantis pagal Sistemos nustatytas sąlygas apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas. Kiekvienas Klientas privalomai pirmiausia turi užsiregistruoti kaip Naudotojas ir prieigai prie Sistemos naudoti Kliento Naudotojo paskyros autorizavimo priemones. Užsiregistravus Klientui sukuriama Paskyra.
1.8. Naudojimosi taisyklės/Naudojimo sutartis (toliau Taisyklės) – Šis dokumentas, apibrėžiantis šios internetinės svetainės ir e_paslaugų teikimo sistemos – naudojimosi taisykles;
1.9. Sistemos kūrėjai ir paslaugų teikėjai – pagal kompetencijas:
1.9.1. UAB “Sistela” (adresas Žalgirio gt., 88-704, Vilnius, tel. nr.: +370 5 27 526 45, elektroninio pašto adresas: info@sistela.lt, juridinio asmens kodas 123743633; UAB “Sistela” 2 kartus per metus atnaujina statybos normatyvų ir kainynų rinkinius ir pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką popierinius kontrolinius egzempliorius pateikia www.SPSC.lt skyriuje Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Kitos kompetencijų sritys įvardintos tinklapyje http://www.sistela.lt/Samatos-ekspertize;
1.9.2. InnoBIM, UAB (adresas Pylimėlių gt., 7C, Vilnius, tel. nr.: +370 699 57555, elektroninio pašto adresas: info@innobim.lt, juridinio asmens kodas 302704928. Kompetencijų sritys įvardintos tinklapyje http://www.innobim.lt/paslaugos ;
1.10. Administratorius – Sistemos kūrėjų suformuota administravimo ir paslaugų teikimo kokybę užtikrinanti komanda, vykdanti Svetainės ir jos Turinio administravimą, bei Klientų ir Naudotojų aptarnavimą.
1.11. Elektroniniai kanalai – Informacinė Sistema, pagalba telefonu bei elektroniniu paštu bei kitos Sistemoje nurodytos ir Kliento ir/ar Naudotojo pasirinktos ir naudojamos priemonės ar būdai nuotoliniu būdu naudotis Sistemos teikiamomis paslaugomis;
1.12. Sąskaita – Sutartyje nurodyta atsiskaitymo už elektronines Sistemos paslaugas sąskaita, į kurią Naudotojas ar Klientas gali atlikti elektroninius pavedimus;
1.13. Operacijos – Paslaugų gavimas, atsiskaitymas už paslaugas, informacijos apie turimas ar/ir gautas paslaugas pateikimas, Kliento prašymų bei pranešimų pateikimas Sistemos Administratoriui Elektroniniais kanalais, ir kiti veiksmai bei operacijos, susijusios su Sistemos teikiamomis paslaugomis, kurias galima atlikti arba kuriomis galima naudotis visais ar vienu iš Elektroninių kanalų;
1.14. Tapatybės patvirtinimo priemonės – tai elektronis pastas, mobilaus telefono numeris, elektroninis parašas kuris yra generuojamas Sistemos ar Sistemai priimtinų trečiųjų asmenų išduotų priemonių pagalba, arba kitos Sutartyje nurodytos Sistemai priimtinos priemonės, kuriomis yra autorizuojamos/tvirtinamos/pasirašomos Operacijos.
1.15. Mokėjimo sąlygos – Apmokėjimo už Sistemos paslaugas teikimo sąlygos;
1.16. Bendrosios sąlygos – Sistemos Naudotojų ir Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos;
1.17. Įkainiai – Sistemos paslaugų ir operacijų įkainiai.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Visa BIMGates elektroninė informacija ir popieriniai dokumentai bei jų turinys yra autorinė ir turtinė Sistemos kūrėjų (pagal vidinį susitarimą) nuosavybė ir yra saugoma įstatymų.
2.2. Šiomis naudojimosi Sistema Taisyklėmis yra nustatyta Sistemos naudojimo tvarka, Turinio naudojimosi teisės, komentarų talpinimo ir kitos Sistemos naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Naudotojų teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Sistemos Naudotojams ir Administratoriui.
2.3. Sistemos Naudotojas patvirtina savo sutikimą su šiomis naudojimosi Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis Naudotojo registracijos metu palikdamas žymą specialiame lauke, pavadintame „su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku jų laikytis naudodamasis Sistema“. Naudojimosi Taisyklių patvirtinimas yra laikomas Naudojimosi sutarties tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarymu. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių naudojimosi Taisyklių sąlygų, neturi teisės jokia forma naudotis Sistema.
2.4. Jei Naudotojas ir Klientas yra tas pats asmuo, Taisyklės taip pat reglamentuoja Sistemos ir Naudotojo santykius, susijusius su Tapatybės patvirtinimo priemonių suteikimu bei naudojimu;
2.5. Taisyklių reglamentuojamus santykius taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, Bendrosios sąlygos, Mokėjimo sąlygos bei Operacijų atlikimą reglamentuojantys kiti viešai Sistemoje paskelbti dokumentai, su kuriomis Naudotojas gali susipažinti Banko tinklalapyje bei Banko padaliniuose.
2.6. Jeigu paslaugas Elektroniniais kanalais teikia Banko nustatyti tretieji asmenys, įskaitant Banko grupės įmones, Bankas neatsako už tuos trečiuosius asmenis ir už tų trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kokybę.

3. Naudotojų tipai ir teikiamos paslaugos

3.1. Skiriami pagrindiniai kelių lygių BIMGates Sistemos naudotojų lygiai:
3.1.1. Neregistruotas Naudotojas – tai atsitiktinis neprisiregistravęs Sistemoje, tačiau Sistemos turinį peržiūrintis asmuo. Neregistruoti Naudotojai gali nemokamai naudotis visa Sistemoje esančia atvira informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir ši sutartis;
3.1.2. Registruoti Naudotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, teisingai atlikę registraciją Sistemoje ir patvirtinę šią internetinės sistemos naudojimosi sutartį. Užsiregistravęs sistemoje Naudotojas įgyja teisę naudoti dalį nemokamai registruotiems Naudotojams skirtos informacijos ir Sistemos paslaugų bei galimybė pasirinkti įvairios pagal poreikius apimties mokamų paslaugų pakeitus nepažeisdami Sistemos ir Sistemos Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių. Užsiregistravęs Naudotojas turi galimybę be papildomų sutarčių pasinaudoti vienkartinėmis mokamomis Naudojams Klientams skirtomis paslaugomis, Sistemoje nurodytomis sąlygomis atlikę išankstinį mokėjimą. Paslaugų aprašymus galima rasti Sistemos aprašymuose;
3.1.3. Registruotas BIMGates Naudotojas Klientas – tai juridinis ar fizinis asmuo, prisiregistravęs Sistemoje ir pasirinkęs vieną iš Sistemos Klientams skirtą standartinį paslaugų paketą arba su Paslaugų teikėju suderintą individualios apimties paslaugų paketą ir mokantis vienkartinį, mėnesinį, metinį ar kitos apimties paslaugų mokestį. Naudotojas Klientas turi teisę pasirinkto paslaugų paketo apimtyje šiose taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais naudotis Sistemos paslaugomis, gauti visą informaciją, oficialiai talpinamą Sistemoje, naudoti Sistemą komerciniams tikslams, t.y. siekiant sau naudos, naudodami Sistemą įmonės projektuose ir veiklose nepažeisdami Sistemos ir Sistemos Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių;
3.1.4. Naudotojas Klientas prie savo įmonės paskyros gali priskirti įmonės paskyros administratorių ir administruoti savo įmonės Naudotojų komandą. Įmonės paskyros Naudotojais gali būti tik tos pačios įmonės darbuotojais. Naudotojas priskirtas prie Įmonės Naudotojo Kliento paskyros įgyja teisę naudotis visomis Klientui suteiktų paslaugų funkcionalumais;
3.2. Visais atvejais, Sistemos Turinį ir Paslaugas Naudotojams ir Klientams draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų informacinių portalų, vidinių informacinių sistemų bei popierinių ir elektroninių dokumentų informacijos kūrimo pagrindu siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už Sistemos informacijos ir Duomenų Bazės platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims, išskyrus atvejus ir sąlygas numatytas atskirose papildomose Kliento ir Sistemos kūrėjų sutartyse;
3.3. Šios taisyklės galioja kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui Naudotojui ir Klientui turinčiam savo registracijos numerį atskirai ir nepereina automatiškai jokiai kitai trečiai šaliai jokio kito susitarimo pagrindu.

4. Naudotojo (apima ir Klientus) ir administratoriaus teisės ir pareigos
4.1. Naudotojas turi teisę:
4.1.1. Atitinkamai pagal Naudotojui priskirtą Naudotojo tipą bei bendras sąlygas aprašytas 3.1 – 3.3 šių Taisyklių punktuose ir laikydamasis Sistemos naudojimosi Taisyklių sąlygų, naudotis jam suteikiamomis paslaugomis.
4.2. Naudotojas įsipareigoja:
4.2.1. Naudotis Sistema tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;
4.2.2. Nenaudoti iš Sistemos ar jos Administratoriaus gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
4.2.3. Nesijungti prie Sistemos neautorizuotu automatizuotu būdu ir neimti informacijos iš/per Sistemos naudojantis automatizuotu būdu. Naudotojas neturi teisės jungtis ir naudotis ar bandyti prisijungti ir pasinaudoti bet kokiomis Sistemos paslaugomis per kitą nei yra nustatyta Administratoriaus naudotojo sąsają (angl. interface), nebent tai yra vienareikšmiškai leidžiama remiantis tarp Naudotojo ir Administratoriaus sudarytomis kitomis sutartimis;
4.2.4. Nekaupti iš/per Sistemos gautos informacijos bei nesisteminti šios informacijos į jokias duomenų bazes siekiant informaciją parduoti ar viešai platinti tretiems asmenims;
4.2.5. Sistema naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Sistemos tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę nelegaliai pasinaudoti Sistema;
4.2.6. Įspėti Administratorių apie pastebėtas Sistemos saugumo spragas ir/ar nelegalų sistemos naudojimą;
4.2.7. Nesijungti prie Sistemos naudojantis svetimu prisijungimo vardu;
4.2.8. Prie Sistemos Turinio pateikti komentarus susijusius tik su sistemos Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Naudotojas. Naudotojas įsipareigoja netalpinti komentarų kuriuose:
4.2.8.1. Žeminama fizinių ir juridinių asmenų garbė ir/arba orumas;
4.2.8.2. Pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija;
4.2.8.3. Yra reklama.
4.2.9. Iš BIMGates administracijos į Naudotojo nurodytą el. pašto adresą gavus informaciją apie atnaujintas Taisykes, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų perskaityti jas ir išreikšti savo poziciją, dėl tolimesnio savo statuso. Naudotojui neatsiuntus savo pozicijos, bus laikoma, kad Naudotojas sutinka su BIMGates Taisyklių pakeitimais ir toliau naudojasi Sistema pagal atnaujintas galiojančias Taisykles;
4.2.10. Sutinka gauti BIMGates Sistemos ir Paslaugos teikėjų pagrindines naujienas bei naujienas pagal pačio Naudotojo pažymėtas informacijos prenumeratos temas;
4.2.11. Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis, Naudotojas privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Sistemoje. Registracijos panaikinimas nepanaikina Naudotojo iki registracijos panaikinimo prisiimtų pareigų;
4.3. Administratorius įsipareigoja:
4.3.1. Administruoti Sistemą ir atsižvelgiant į šių Taisyklių nuostatas sudaryti sąžiningiems Naudotojams galimybę naudotis Sistema bei jos paslaugomis.
4.3.2. Dėti visas pastangas nepertraukiamam ir tinkamam Sistemos darbui užtikrinti, bei Sistemos gedimams operatyviai taisyti.
4.3.3. Administratorius nustato ir įsipareigoja:
4.3.3.1. Aktyviu Sistemos darbo laiku, t.y. darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 valandos, neatlikti planinių ir profilaktikos darbų, o jei planiniai ir profilaktikos darbai dėl kokių nors priežasčių gali būti atliekami tik Aktyviu Svetainės darbo laiku, jie gali būti atliekami tik ne vėliau kaip prieš 2 dienas įspėjus Naudotojus. Aktyviu laiku Administratorius pastebėjęs Sistemos darbo sutrikimus arba apie Sistemos darbo sutrikimą pranešus Naudotojams, įsipareigoja tuoj pat imtis veiksmų normaliam Sistemos funkcionavimui atstatyti. Gavus informaciją iš Naudotojų arba pastebėjus sistemos neveikimą, Administratorius įsipareigoje per vieną dieną atstatyti sistemos veikimą;
4.3.3.2. Neaktyviu laiku, t.y. savaitgaliais ir švenčių dienomis bei darbo dienomis nuo 8:00 iki 7:00 valandos, Sistema turi funkcionuoti standartiniu rėžimu ir negali būti atnaujinama neįspėjus Naudotojų. Planiniai arba profilaktikos darbai gali būti vykdomi tik Neaktyviu laiku apie tai prieš 2 dienas informavus Naudotojus.
4.3.4. Gautus duomenis apie Naudotoją laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisėtiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiams asmenims jais pasinaudoti, nebent to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3.5. Tyčia neskleisti melagingos informacijos Svetainėje siekiant pakenkti Svetainės Naudotojams;
4.3.6. Tyčia nekenkti Naudotojams užteršiant Svetainėje esančią informaciją virusais ar kitomis priemonėmis galinčiomis kaip nors įtakoti Naudotojų kompiuterių ir jų programinės įrangos darbą;
4.3.7. Sudaryti sąlygas Naudotojui atsisakyti Sistemoje teikiamų paslaugų po to kai pasikeičia paslaugų kaina ar jų naudojimosi sąlygos;
4.3.8. Sistemoje, visiems laisvai prieinamoje vietoje elektroninėmis priemonėmis savalaikiai teikti informaciją apie visus Sistemos Turinio ir Sistemos naudojimo sąlygų esminius pasikeitimus. Suteikti galimybę visiems Naudotojams užsiregistruoti ir gauti informaciją apie pasikeitimus elektronine forma. Administratorius neatsako už dėl galimo Naudotojo naudojamų elektroninių sistemų sutrikimų metu tikėtinai prarastą ar Naudotojo nepasiekusią informaciją.
4.4. Administratorius turi teisę:
4.4.1. Keisti Sistemos teikiamos informacijos/paslaugų asortimentą, formą ir kainą. Informacija apie pakeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti nusiųsta į kiekvieno BIMGates vartotojo nurodytą el. pašto adresą ir pakeitimų dieną turi būti patalpinta STATAI naujienų skyriuje;
4.4.2. Keisti šias Sistemos naudojimosi Taisykles. Sistemos naudojimosi Taisyklių pakeitimas ar naujos taisyklės laikomos įsiteisėjusiomis, kai nuo Naudotojų informavimo ir Taisyklių pakeitimo Sistemoje praeina 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
4.4.3. Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Taisyklių ir Sistemos administravimo tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo, apie tai prieš 7 kalendorines dienas elektroniniu būdu informaciją nusiuntus į kiekvieno BIMGates vartotojo nurodytą el. pašto dėžutę;
4.4.4. Informacija apie visus šiame skyriuje aprašytus pakeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti nusiųsta į kiekvieno BIMGates vartotojo nurodytą e_pašto adresą ir pakeitimų dieną turi būti patalpinta BIMGates naujienų skyriuje. Už elektroninio pašto adreso teisingumą atsako pats Naudotojas. Išsiųsta žinutė laikoma Naudotojo įspėjimu apie pasikeitimus. Neprisiregistravusiems Naudotojams žinutė apie Taisyklių pakeitimus ir/ar naujas taisykles patalpinama Sistemos naujienų skiltyje. Naudotojai nesutinkantys su Taisyklių pakeitimu gali atsisakyti naudotis sistema arba prieštaraujamus pakeitimų punktus elektroniniu laišku ar raštu informuoti Administratorių ir atskiru susitarimu suderinti papildomas sutarties sąlygas. Per nustatytą terminą negavus Naudotojo elektroniniu laišku ar raštu išreikštos pozicijos laikoma kad Naudotojas sutinka su Taisyklių ir Sutarties pakeitimais.
4.4.5. Be papildomo įspėjimo ištrinti Naudotojų pateiktus komentarus, jei juose žeminama fizinių ar juridinių asmenų garbė ir/arba orumas, pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija, yra reklama, komentarai nesusiję su Sistemos Turiniu ar kitais atvejais jei taip nusprendžia Administratorius;
4.4.6. Be papildomo įspėjimo Naudotojams apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Sistema, jei nustatomi naudojimo Taisyklių pažeidimai. Vėliau apie tai informuoti Naudotoją.

5. Registracija Sistemoje ir atsiskaitymai
5.1. Registracija:
5.1.1. Registracija gali būti vykdoma Sistemoje teisingai užpildžius registracijos anketą ir nurodžius tikslius savo duomenis arba kitų sutarčių su Administratoriumi pagrindu Administratoriui pateikus Naudotojui prisijungimo duomenis;
5.1.2. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir/arba papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Sistemoje, registracijos duomenims pasikeitus. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus;
5.1.3. Vienu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gali naudotis tik vienas fizinis asmuo, nesvarbu ar jis yra Naudotojas fizinis asmuo, ar atstovauja Naudotojo juridinį asmenį (Klientą). Jeigu Naudotojas neužtikrina aukščiau šiame papunktyje nustatyto reikalavimo, be Taisyklių 6 punkte nustatytų sankcijų, visa apimtimi atsako už asmenis nelegaliai pasinaudojusius Naudotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Naudotojas neatsako už žalą, jei Naudotojo prisijungimo duomenys dėl administratoriaus kaltės patektų tretiems asmenims.
5.2. Atsiskaitymas:
5.2.1. Atsiskaitymas su Administratoriumi, jei nėra papildomų galiojančių sutarčių tarp Administratoriaus ir vartotojo, nustatančių kitokių atsiskaitymo sąlygų už naudojimąsi Sistema, yra vykdomas iš ankstinio apmokėjimo principu;
5.2.2. Administratorius mokamą informaciją ar paslaugas pateikia tik po to, kai Naudotojas apmoka už informaciją ar paslaugas. Naudotojas privalo sumokėti Administratoriui už informaciją ar paslaugas banko pavedimu informacijos ar paslaugos kainą, vadovaudamasis apmokėjimo instrukcijomis. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriui įmonės banko sąskaitoje, įmonės sąskaita yra nurodyta apmokėjimo instrukcijose;
5.2.3. Naudotojui pageidaujant gauti PVM sąskaitą – faktūrą, Naudotojas, laikydamasis apmokėjimo instrukcijų, privalo pareikšti pageidavimą, kad pageidauja gauti PVM sąskaitą – faktūrą ir pateikti reikalaujamus duomenis.
5.2.4. Mokėjimo pavedimo kopija Naudotojo pagal poreikį gali būti teisėtai naudojama kaip įrodymas kad Naudotojas yra BIMGates Sistemos Naudotoju nuo pavedimo datos.

6. Kitos šalių atsakomybės
6.1. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
6.2. Administratorius garantuoja, kad visos jo teikiamos paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
6.3. Sistemoje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius arba informacija iš kitų tinklapių, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos ir informacija yra publikuojamos tik Naudotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir jų turinio ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius ir informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.
6.4. Administratorius tik sudaro techninę galimybę Naudotojams šalia svetainės Turinio pateikti komentarus, susijusius su Sistemos Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Naudotojas.
6.5. Administratorius neatsako už jokius Sistemos veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti Administratoriaus. Jokie Naudotojų ir/ar trečiųjų asmenų dėl Sistemos laikino sutrikimo patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami. Jei bendras svetainės sutrikimų laikas aktyviu laikotarpiu užtruks ilgiau kaip 30 dienų per metus, tai administratorius įsipareigoja Naudotojjams Klientams pratęsiant sutartį įsipareigoja suteikti 50% nuolaidą.
6.6. Naudotojas visa apimtimi atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
6.7. Naudotojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus ir/arba trečiųjų asmenų nuostolius, kilusius ir/ar galimai kilsiančius dėl Naudotojo veiksmų ir/arba neveikimo pažeidžiant šias taisykles.
6.8. Naudotojui pažeidus Taisyklių 4.2. papunkčius, Administratorius turi teisę reikalauti sumokėti, o Naudotojas privalo sumokėti Administratoriui nuo 300 Eur. iki 3000 Eur. dydžio netesybas, priklausomai nuo padarytos žalos dydžio. Aukščiau aptariamų netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos ištaisyti padarytus pažeidimus ir/ar padengti trečiųjų šalių nuostolius.
6.9. Nustačius pažeidimus dėl nelegelaus Duomenų bazės kopijavimo ir panaudojimo teikiant paslaugas tretiems asmenims žalos dydis papildomai skaičiuojamas įvertinant nelegalaus naudojimo mąstelį.

7. Kitos sąlygos
7.1. Naudotojui registruojantis Sistemoje suvedus nepilnus registracijos duomenis (duomenų nepakanka identifikuoti Duomenų bazėje prisiregistravusį asmenį) ir/arba kilus abejonių dėl prisiregistravusio asmens tapatybės, Administratorius gali atsisakyti registruoti tokį Naudotoją, pareikalauti papildyti registracijos duomenis arba prisiregistravęs asmuo bus identifikuojamas pagal mokėtoją, atsiskaičiusį už mokamas Sistemos paslaugas
7.2. Jeigu Naudotojas su Administratoriumi yra sudaręs kitas sutartis, kuriose analogiški santykiai reglamentuojami kitaip, tai tų sutarčių nuostatos bus laikomos antrinėmis Taisyklių atžvilgiu, išskyrus atvejus kai prie tam tikrų Taisyklių nuostatų nurodyta priešingai.
7.3. Naudotojas besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir patvirtina, kad pateikia savo duomenis Sistemoje savo vardu ir savo noru bei besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius neribotą laiką valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Naudotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir naudotų juos Taisyklių vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams, Naudotojo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei finansinės apskaitos tikslams.
7.4. Sistemos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis Teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinės vietą.
7.5. Siekiant užtikrinti Naudotojų ir Klientų aptarnavimo efektyvumą ir kokybę, Administratorius paslaugų teikimo valdymui naudoja ITIL metodiką.

8. Techniniai ir saugumo reikalavimai
8.1. Naudotojas gali naudotis Elektroniniais kanalais, jeigu:
8.1.1. jo turimos techninės priemonės, saugumo priemonės, ryšio ir programinė įranga atitinka Sistemos nustatytus reikalavimus;
8.1.2. Sistemos naudojamui prietaisų saugumo priemonės leidžia Operacijas Sistemoje atlikti saugiai, neatskleidžiant jokių duomenų tretiesiems asmenims;
8.2. Su informacija apie aukščiau nurodytus reikalavimus Klientas ir Naudotojas gali susipažinti Sistemos tinklalapyje.

Atsisiųsti

© 2021 BIMGates (C). Visos teisės saugomos