Paslaugos

1. Paslaugos:

1.1 Atkuriamosios vertės skaičiavimai

Sprendinių funkcionalumas leidžia vartotojui atlikti konkretaus projekto ar statinio kainos apskaičiavimus pagal nekilnojamojo turto atkuriamosios vertės kainynų duomenis. Vartotojui pakanka nurodyti skaičiuojamojo statinio paskirtį, pastato tūrį, pagrindinių konstrukcijų medžiagiškumą, inžineriniams statiniams ploto, ilgio ar kitokius kiekių rodiklius ir sistema parenka kainyno lentelę, apskaičiuoja statinio kainą. Apskaičiuota kaina gali būti tikslinama atsižvelgiant į statinio ypatumus. Taip pat, papildžius duomenis apie statinio statybos užbaigimo metus, apskaičiuojamas statinio nusidėvėjimas ir nustatoma likutinė vertė.

Apskaičiuota statinio kaina gali būti tikslinama atsižvelgiant ir į individualius atskirų konstrukcijų ypatumus, individualų atskirų konstrukcijų nusidėvėjimą ar atnaujintą būklę. Individualus konstrukcijų vertinimas leidžia vartotojui atlikti ir nebaigtos statybos kainos apskaičiavimus bei įvertinti baigtumo lygį

1.2 Statybos darbų kainos skaičiavimai

Sistemos funkcionalumas skirtas statybos darbų kainos apskaičiavimui pagal skaičiuojamosios kainos nustatymo principus rekomendacijas bei reikalavimus..

Skaičiavimams skirta duomenų bazė apima  pagrindinę Sistela darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų ir kainynų duomenų bazę, skirtą sąmatų skaičiavimams. Normatyvų bei kainynų duomenys atnaujinami ir  registruojami skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre www.spsc.lt.  Sistemos vartotojui pateikiama galimybė atlikti statybos darbų kainos skaičiavimus ir perskaičiavimus tiek aktualaus laikotarpio kainomis, tiek ir istorinių laikotarpių duomenimis.

2. Žinių bazė :

2.1 Statinių kainynas (NTK)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas (NTK 2021) yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bei inžinerinių statinių atkūrimo kaštus. Šio kainyno informaciniai duomenys, įvertinus statinių statybos ypatumus, taip pat gali būti naudojami planuojant investicijų poreikį statinių statybos ir rekonstrukcijos darbams.

Kainyną sudaro lentelės, kuriose pateikiamos statinio tūrio ar ploto vieneto kainos, apskaičiuotos įvertinant pagrindinių statinio konstrukcijų skirtumus. Pagrindinės statinio konstrukcijos apibūdinamos pagal esminių (dominuojančių) konstrukcijų medžiagas. Vidaus vandentiekio, nuotekų šalinimo, dujotiekio ir šildymo sistemų įrengimo kainos apskaičiuotos, įvertinant šių inžinerinių tinklų įrengimą iki pirmojo šulinio nuo pastato arba iki šioms sistemoms įrengtos uždaromosios armatūros. Kainyno lentelėse, atsižvelgiant į statinio ypatumus, papildomai pateikiami statinio atkūrimo kaštų vertės patikslinimo koeficientai

2.2 Statinių palyginamieji rodikliai

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų rodikliai skirti naudotis planuojant investicijų poreikį statinių statybos darbams, kai nėra parengti detalizuoti projektiniai sprendiniai, t. y. prieš projektavimo darbų pradžią, taip pat rengiant statinių statybos pagrindimus ir kitais atvejais.

Statybos kainos apskaičiavimuose yra numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, kurie paprastai bus patiriami statinio statybos procese: tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat pridėtinės vertės mokestis.

Sustambinti statybos kainų rodikliai parengti atskiromis grupėmis pagal statinių paskirtis ir apskaičiuoti statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui. Kainų rodikliai apskaičiuoti atskirai naujų statinių statybai, esamų statinių rekonstrukcijai ir statinių griovimo darbams.

2.3.1 Sustambintų darbų kainynas

Statybos darbų kainos nustatytos apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais statinio statybos darbais ir netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos darbams.

Statybos darbų kainos apskaičiuotos įvertinus medžiagų, gaminių, įrenginių, mechanizmų poreikį bei orientacinę darbų trukmę žmogaus darbo valandomis. Statybos resursų poreikio apskaičiavimai atlikti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų pagrindu bei pagal individualias darbų kalkuliacijas, orientuojantis į vidutines arba artimas joms gamybos ir darbo sąnaudas

2.3.2 Renovacijos darbų kainynas
Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainynas parengtas vadovaujantis statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, pagal kuriuos kainoje yra įskaitytos visos teoriškai galimos patirti išlaidos patiriamos vykdant statybos darbus. Darbų kaina apima tiesiogines išlaidas, įskaitant statybos darbų ir statybvietės, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias sudaro rangovo pridėtinės išlaidos ir numatomas pelnas.Išlaidų apskaičiavimai pagrįsti visų tipų resursų (darbo, medžiagų, mechanizmų) sąnaudų poreikiu apskaičiuotus kiekius, įvertinus atitinkamo laikotarpio rinkos duomenų pagrindu fiksuotomis kainomis. 

Visų paslaugų funkcionalumas: https://app.bimgates.lt/

© 2021 BIMGates (C). Visos teisės saugomos